หาอะไรก็เจอ

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว
   ชื่อ    สุมาลี  โยธาภักดิ์
   ชื่อเล่น  กุ้ง
ประวัติการศึกษา 
    จบ ม.6 จากโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ระดับปริญญาตรี  จากสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สถานที่ทำงานในปัจจุบัน
   โรงเรียนบ้านปลายเส  ตำบลคลองเส  อำเภอถ้ำพรรณรา 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ปัจจบัน 
    59 ม.1 ต.ถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช